Gather / Casglu

 

Gather / Casglu will take place again in 2018 between Thursday 5th and Sunday 8th April. Further details will be announced soon. Please see details below for a sense of what this project is about based on last year’s events.

This documentary film also describes how the project began, what happened and how those that took part responded to the experience

 

Gather is a collaborative Holy Hiatus project with Solva based dancer/choreographer Zosia Jo, director of Joon Dance, who will be working with professional dancers Sally Smithson and Gareth Chambers to create three on site dance workshops and informal performances for local people. We will be exploring the themes of “gather and flock” focusing on the interrelated, movement of humans and animals through landscape, for example, the way that cattle would have moved en masse along the drover’s roads, the murmurations of starlings, shoals of fish and schools of dolphins as well as the numerous ways that people gather or move together. Focusing less on individual performance, the dances will be choreographed to focus on how we move together as one. We will be celebrating through movement the relationships between humans, animals and the land in rural west Wales, deepening and highlighting our communal connection to the places we inhabit.

Workshops will take place over three consecutive days in the three locations from 1.30-4.30 pm with an informal public performance from 4.30-5 pm each day. You will learn some unique movement techniques and new choreography developed by Zosia, Sally and Gareth. At the end of each workshop, the group will offer an informal performance on site, sharing what you have learnt that day with friends, family, local people and passers by.

The workshops are open to anyone of any age interested in exploring movement in an inclusive, fun and engaging way. No dancing experience is necessary! Family groups are encouraged, and under 8’s are welcome if accompanied and supervised by an adult at all times.

Joon Dance Company is dedicated to bringing professional dancers closer to communities. Zosia Jo believes that ‘everyone of any ability or age can learn to move in a satisfying way’.

Please let us know about any disabilities, additional needs or movement difficulties prior to booking and we will endeavour to accommodate you.

The dancers will be filmed and a video installation will be edited by Ruth Jones, featuring a soundtrack of new site-specific compositions by electronic composer Andy Wheddon, and presented to the public October 2017

Prosiect Holy Hiatus yw Casglu ar y cyd â’r ddawnswraig/coreograffydd o Solfach Zosia Jo, cyfarwyddwraig Joon Dance, a fydd yn gweithio gyda’r dawnswyr proffesiynol Sally Smithson a Gareth Chambers i greu tri gweithdy dawns a pherfformiadau anffurfiol ar y safle i bobl leol. Byddwn yn archwilio themâu “casglu a phraidd” gan ganolbwyntio ar symudiadau cydgysylltiedig bodau dynol ac anifeiliaid trwy dirwedd, er enghraifft, y ffordd y byddai gwartheg wedi symud gyda’i gilydd ar hyd ffyrdd y porthmyn, murmuron y drudwy, heigiau o bysgod ac ysgolion o ddolffiniaid yn ogystal â’r ffyrdd niferus y mae pobl yn ymgasglu neu’n cydsymud. Bydd y dawnsiau, sy’n canolbwyntio llai ar berfformiadau unigol, yn cael eu coreograffu i ganolbwyntio ar y ffordd rydym yn cydsymud fel un. Byddwn yn dathlu trwy symud y berthynas rhwng bodau dynol, anifeiliaid a’r tir yng ngorllewin Cymru wledig, gan ddyfnhau a thynnu sylw at ein cysylltiad cymunedol â’r lleoedd rydym yn byw ynddynt.

Bydd y gweithdai’n cael eu cynnal dros dridiau yn olynol yn y tri lleoliad o 1.30-4.30pm gyda pherfformiad cyhoeddus anffurfiol o 4.30-5pm bob dydd. Byddwch yn dysgu rhai technegau symud unigryw a choreograffi newydd a ddatblygwyd gan Zosia, Sally a Gareth. Ar ddiwedd pob gweithdy, bydd y grŵp yn cynnig perfformiad anffurfiol ar y safle, gan rannu’r hyn a ddysgwyd gennych y diwrnod hwnnw gyda ffrindiau, teulu, pobl leol a phobl sy’n mynd heibio.

Mae’r gweithdai’n agored i unrhyw un o bob oedran sydd â diddordeb mewn archwilio symudiadau mewn ffordd gynhwysol, hwyl a difyr. Nid oes angen profiad o ddawnsio! Anogir grwpiau teuluol, mae croeso i blant dan 8 oed os oes ganddynt gwmni a goruchwyliaeth oedolyn bob amser.

Mae’r Joon Dance Company yn ymroi i ddod â dawnswyr proffesiynol yn agosach at gymunedau. Cred Zosia Jo y gall ‘pawb o unrhyw allu neu oedran ddysgu symud mewn ffordd foddhaol’.

Rhowch wybod i ni am unrhyw anableddau,anghenion ychwanegol neu anawsterau symud cyn cadw lle a byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu ar eich cyfer.

Bydd y dawnswyr yn cael eu ffilmio a gosodiad fideo’n cael ei olygu gan Ruth Jones, sy’n cynnwys trac sain o gyfansoddiadau newydd penodol i’r safle gan y cyfansoddwr electronig Andy Wheddon, a’i gyflwyno i’r cyhoedd ym mis Hydref 2017

This project is funded by The Arts Council of Wales and Pembrokeshire County Council Support of the Arts

Arts Councilhomepagelogo

pcc_logo

LAB_logo2

Banner photo: Ruth Jones